Privacyverklaring

Wanneer u een vestiging, spreekuur, zorginstelling of aanmeetlocatie van Centrum Orthopedie bezoekt dan kan Centrum Orthopedie uw persoonsgegevens verzamelen en opslaan. Het verzamelen en opslaan van deze persoonsgegevens is noodzakelijk voor een goede en volledige afhandeling van uw dossier. Om u te beschermen tegen misbruik van uw persoonsgegevens bestaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Centrum Orthopedie moet deze wetgeving volgen en middels dit privacy statement proberen wij u zo goed mogelijk te informeren over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt.

Centrum Orthopedie is de werkmaatschappij waar de volgende handelsnamen / vestigingen onder vallen:

  • Centrum Orthopedie, Rotterdam- IJsselmonde;
  • Centrum Orthopedie, Rotterdam- Kralingen;
  • Centrum Orthopedie, Dirksland;
  • Centrum Orthopedie – Leiderdorp;
  • Centrum Orthopedie – Hoofddorp;
  • Centrum Orthopedie – Amsterdam;
  • Centrum Orthopedie – Amersfoort.

Centrum Orthopedie vervaardigd en levert zowel maatwerk als confectie orthopedisch hulpmiddelen. Hieronder worden verstaan:
• Orthesen
• Prothesen
• Steunkousen
• Steunzolen
• Orthopedische Schoenen

Iedere medewerker van Centrum Orthopedie is zich bewust van hun verantwoordelijkheid in de veilige omgang met persoonsgegevens en ondersteunt het privacybeleid van Centrum Orthopedie naar beste weten en kunnen.
Centrum Orthopedie is verantwoordelijk voor de inhoud en de uitvoering van dit privacy statement. Centrum Orthopedie kan dit privacy statement van tijd tot tijd aanpassen.

Toepassingsgebied

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens binnen Centrum Orthopedie.

Doel van het verzamelen en opslaan van gegevens

Centrum Orthopedie verzamelt gegevens voor de volgende doeleinden:

• Het vastleggen en documenteren van maatgegevens
• Het correct afhandelen van aanvragen bij zorgverzekeraars
• Communicatie met artsen, fysiotherapeuten en andere behandelaars
• Gegevens die noodzakelijk zijn voor het kunnen produceren en leveren van een hulpmiddel
• Het volledig afhandelen van orders

Welke gegevens verzamelt Centrum Orthopedie:

• Naam
• Contactgegevens (zoals adres, woonplaats, telefoonnummer en email-adres)
• Geboortedatum
• Geslacht
• Burgerservicenummer (BSN)
• Zorgverzekeringsgegevens
• Afspraak historie
• Bezochte locaties
• Herkomst (welke arts of ziekenhuis heeft u verwezen)
• Noodzakelijke medisch gegevens (zoals beschreven op “machtigingsformulier hulpmiddelenzorg” en “PPP” of breed geaccepteerde  en vergelijkbare formulieren)
• Gegevens over voorziening (bv. beenprothese of polsspalk)
• Maatgegevens noodzakelijk voor het leveren van een voorziening

Verkrijgen, verwerking en beveiliging

Centrum Orthopedie zorgt ervoor dat persoonsgegevens worden verstrekt in overeenstemming met de wetgeving. Er worden alleen persoonsgegevens verzameld die noodzakelijk zijn voor een correcte uitvoering van de dienstverlening.

Verkrijgen van persoonsgegevens:

• van betrokkene of wettelijk vertegenwoordiger van betrokkene
• via spreekuren en betrokken behandelteams
• via behandelende artsen (voorschrift medische hulpmiddelen)
• via zorginstellingen
• via Zorgportaal of NTAC
• via de zorgverzekering

Er worden persoonsgegevens verwerkt als:

• Er toestemming is verleend door betrokkene (telefonisch contact, persoonlijk);
• De verwerking noodzakelijk is voor het kunnen uitvoeren van de dienstverlening (spreekuur /  voorschrift arts / telefonisch contact / e-mail / zorgportaal / NTAC of zorgverzekering);
• De verwerking noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te kunnen voldoen (hiermee wordt ook bedoeld de regelgeving binnen de reglementen van de Stichting Erkenningsregeling Medische Hulpmiddelen, ook wel SEMH genoemd).

Beveiliging:

De registratie vindt plaats binnen een beveiligde externe server. De private cloud bevindt zich in een hoog gecertificeerd datacenter op Nederlands grondgebied waarin de vertrouwelijkheid van data zeer goed gewaarborgd is.

Bewaartermijn

De gegevens zullen niet langer bewaard worden dan voor het doel noodzakelijk is. Voor het bewaren van gegevens zijn de voorschriften, zoals beschreven in het reglement van de SEMH, leidend. Gegevens dienen in ieder geval 7 jaar bewaard te worden, ook in het geval van overlijden.

Wanneer de bewaartermijn verstreken is, zullen alle persoonsgegevens worden verwijderd. Dit geldt voor digitale gegevens, fysieke gegevens (papieren dossiers), (gips-)modellen en leesten.

Verstrekken van gegevens

Centrum Orthopedie verstrekt alleen gegevens aan derden (zoals dit in de AVG is vastgelegd) wanneer dit:

• Plaats vindt met schriftelijke toestemming van de betrokkene
• Inhoudelijke communicatie betreft met betrokken behandelteam, verwijzer, zorginstelling
en / of zorgverzekeraar.
• Wordt vereist als gevolg van een wettelijk voorschrift
• Volgt uit het reglement van de SEMH

Inzage gegevens

Iedere betrokkene (of zijn / haar wettelijk vertegenwoordiger) heeft recht op inzage in de gegevens die zijn opgeslagen door Centrum Orthopedie. Hiervoor dient een schriftelijk verzoek te worden ingediend. De inzage kan geschieden door de betrokkene de gegevens te tonen. Hiervoor dient een afspraak gemaakt te worden. Binnen vier weken na ontvangst van het schriftelijke verzoek zal Centrum Orthopedie de betrokkene inzage geven in de zijn of haar persoonsgegevens.

Recht op correctie of verwijdering

De betrokkene (of zijn / haar wettelijk vertegenwoordiger) heeft het recht om een verzoek in te dienen bij Centrum Orthopedie om de vastgelegde (persoons)gegevens, of gegevens die vermeld worden in het dossier, te corrigeren bij feitelijke onjuistheden of onvolledigheden. Dit verzoek dient schriftelijk te worden ingediend bij Centrum Orthopedie. Centrum Orthopedie zal het verzoek in beraad nemen en toekennen wanneer dit niet ongegrond of buitensporig is. Centrum Orthopedie kan een verzoek dus weigeren, maar dient dan wel aan te tonen dat het verzoek ongegrond of buitensporig is. Centrum Orthopedie deelt binnen vier weken, na ontvangst van het verzoek, aan betrokkene mee hoe met het verzoek zal worden omgegaan.

De geregistreerde, of diens wettelijke vertegenwoordiger heeft het recht om een (schriftelijk) verzoek in te dienen voor vernietiging van gegevens die kunnen leiden tot zijn of haar persoon. Hiermee wordt de reeds verleende toestemming tot bewaring van gegevens ingetrokken. Inwilliging van dit verzoek kan op enkele gronden worden geweigerd:
• Bewaring is op wettelijk voorschrift vereist
• Indien er sprake is van een (dreigend) geschil
• Verplichting zoals beschreven in contract met zorgverzekering
• Bewaartermijn zoals vereist vanuit erkenningsregeling van de SEMH

Indien het verzoek wordt ingewilligd, worden de betreffende gegevens hetzij vernietigd, hetzij zodanig geanonimiseerd, dat herleiding redelijkerwijs onmogelijk is.

Recht op dataportibiliteit

Betrokkene heeft het recht om een schriftelijk verzoek in te dienen bij Centrum Orthopedie om er voor te zorgen dat de betrokkene zijn of haar gegevens kan ontvangen, fysiek of per mail, en eventueel kan doorgeven aan een andere organisatie. Overdracht van gegevens vindt enkel en alleen plaats na schriftelijke toestemming  van de betrokkene. Het verzoek kan enkel geweigerd worden als daar op grond van wettelijke voorschriften bezwaar tegen is.

Wijzigingen

Wijzigingen van ons privacybeleid kunnen worden doorgevoerd na goedkeuring door de directie. Deze wijzingen gelden per direct en zullen worden toegevoegd op de website van Centrum Orthopedie, waar ons privacy statement beschikbaar is.

Contact

Voor vragen of opmerkingen aangaande ons privacy statement kunt u via het onderstaand adres en telefoonnummer contact met ons opnemen.

Centrum Orthopedie
Valkenierstraat 45
2984 AZ Ridderkerk
Telefoonnummer: 010-292 18 30
rotterdam@centrum-orthopedie.nl

Online privacy

Cookiebeleid

De website van Centrum Orthopedie maakt gebruik van cookies. Een cookie is een compact stukje informatie dat op uw computer wordt opgeslagen. Een cookie ondersteunt bijvoorbeeld het onthouden van uw gegevens (zoals bijvoorbeeld uw IP-adres en surfgedrag). Tijdens het bezoek aan www.centrum-orthopedie.nl wordt deze cookie aangemaakt en geraadpleegd door onze systemen. De meeste browsers accepteren cookies, maar over het algemeen is het mogelijk de instelling van een browser te wijzigen, waardoor deze geen cookies accepteert.

Google analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe de gebruikers de website gebruiken. De website van Centrum Orthopedie maakt gebruik van deze service, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De informatie, die deze service anoniem verzamelt, worden door Google overgebracht en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google verwerkt deze informatie om rapporten over de web-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteiten en internetgebruik. Centrum Orthopedie gebruikt deze informatie voor het verbeteren van onze website.

Google mag deze informatie alleen aan derden verstrekken wanneer Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw gegevens niet combineren met andere gegevens waar Google over beschikt.

Door gebruik te maken van onze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google. De website van Centrum Orthopedie bouwt geen profiel op rond bezoekers.

Laatste update: 1 februari 2023